Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Sprostowanie świadectwa pracy

Dostałeś świadectwo pracy, ale jest nim błąd? Po wygranej w sądzie w sprawie wypowiedzenia nadal masz złą podstawę zakończenia stosunku pracy? Jako radca prawny doradzający w zakresie prawa pracy mogę wskazać Państwu jak przepisy przewidują sprostowanie świadectwa pracy.

Zacznijmy od tego, że pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca musi w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu wysłać świadectwo pracy za pośrednictwem poczty. Świadectwo pracy zawiera informacje wyliczone w kodeksie pracy, m.in. okres i rodzaj pracy, zajęcie wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym.

Świadectwo pracy warto sprawdzić, ponieważ zdarza się, że pracodawca wpisał tam błędne informacje na skutek pomyłki lub w wyniku sporu z pracownikiem. Pracownik ma 14 dni od wręczenia mu świadectwa pracy lub od odebrania listu ze świadectwem na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa. Warto taki wniosek wysłać listem poleconym na adres pracodawcy. Pracodawca powinien jak najszybciej, do 7 dni, sprostować świadectwo. Jeśli tego nie zrobi, pracownik ma 14 dni od zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa na złożenie wniosku o sprostowanie do sądu pracy. Sąd rozpoznaje wniosek i zobowiązuje pracodawcę do wydania sprostowanego świadectwa. Odmowa sprostowania świadectwa pracy powinna być przesłana pracownikowi na piśmie – w formie papierowej lub mailowej.

Innym przypadkiem może być wpisanie w świadectwie pracy przyczyny rozwiązania, która nie jest prawdziwa. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i fakt ten wpisuje do świadectwa pracy. Warto pamiętać, że od takiego oświadczenia pracodawcy można się odwołać. W przypadku stwierdzenia przez sąd pracy, że pracodawca niesłusznie zwolnił pracownika z jego winy, pracodawca musi po uprawomocnieniu się wyroku nanieść na świadectwo pracy informację, że umowa o pracę rozwiązała się za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, jak najbardziej możemy wezwać go do sprostowania świadectwa pracy.

Jako prawnik z zakresu prawa pracy zwracam uwagę, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy. Jeśli w wyniku niewydania świadectwa pracy w terminie lub wydanie świadectwa pracy z błędami, pracownik poniósł szkodę, może ubiegać się o odszkodowanie. W ten sposób pracownik dostaje rekompensatę za czas, w którym pozostawał bez pracy z powodu braku świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy. Kodeks pracy określa, że odszkodowanie maksymalnie może wynosić wartość wynagrodzenia za 6 tygodni.

Zarówno wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, jak i roszczenie o wypłatę odszkodowania rozpoznaje sąd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy.

Sam wniosek o sprostowanie świadectwa pracy nie musi być rozbudowany.

Poniżej przykład takiego wniosku:

Gdańsk, dnia 15.09.2022

Jan Kowalski

zam. …………

Dane pracodawcy:

Nazwa oraz adres

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 §2¹ k.p. wnoszę o sprostowanie mojego świadectwa pracy z dnia  09 września 2022 r., wręczony mi dnia 09 września 2022 r./ doręczony mi pocztą dnia 12 września 2022 r., poprzez zmianę informacji zawartej w pkt 1 przez wskazanie, że byłem/byłam zatrudniony/a w okresie od 20 sierpnia 2020 r., zamiast od 30 sierpnia 2020 r.

 

Jan Kowalski

 

 

Prawo pracy jest dosyć trudną tematyką, ale mam nadzieję, że to rozjaśniło temat.

Jednak w razie powstałych wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

+48 577 521 212

created by ZEVER IT Solution
© 2023 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.