Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Prawo cywilne

Prawo cywilne Gdańsk

Kancelaria Radców Prawnych Pettke specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Konflikty na tle prawa cywilnego to te najpowszechniej występujące, są bowiem bezpośrednio związane ze sprawami życia codziennego i mogą dotknąć każdego z nas.

Tematy z zakresu prawa cywilnego, w których możemy pomóc:

 • Ubezwłasnowolnienie
 • Uznanie za zmarłego
 • Ochrona dóbr osobistych, naruszenia RODO
 • Umowy nieważne, zawarte pod wpływem błędu, groźby lub dla pozoru
 • Upadłość konsumencka
 • Ochrona przed egzekucją – badanie zasadności i przedawnienia roszczeń
 • Ochrona własności, posiadania i ograniczonych praw rzeczowych
 • Dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości
 • Windykacja należności – od wezwania do zapłaty do egzekucji z majątku dłużnika
 • Eksmisja
 • Mieszkania komunalne
 • Używanie lokalu bez tytułu prawnego
 • Zasiedzenie
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Ustanowienie służebności gruntowych, osobistych i służebności przesyłu
 • Przywrócenie utraconego posiadania
 • Reprezentacja konsumenta w sporze z przedsiębiorcą
 • Uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych
 • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Skarga pauliańska, czyli pozew o uznanie czynności dłużnika mającej na celu pokrzywdzenie wierzyciela za bezskuteczną
 • Postępowanie o zwrot zadatku
 • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
 • Najem okazjonalny
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę zdrowia
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę szans na wyleczenie
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej
 • Błędy okołoporodowe
 • Błędy z zakresu chirurgii i ortopedii
 • Błędy z zakresu stomatologii i protetyki
 • Zakażenie w placówce medycznej
 • Naruszenie praw pacjenta
 • Pozew o unieważnienie umowy kredytu bankowego
 • Przedawnienie roszczeń banku
 • Niedozwolone klauzule umowne
 • Zwrot od banku nienależnie pobranych świadczeń

Czym jest doradztwo z prawa cywilnego?

Doradztwo w zakresie prawa cywilnego to bardzo szeroki zakres usług obejmujących sprawy cywilnych, które są związane z nieruchomościami, umowami, spadkami i kwestiami rodzinnymi. W ramach doradztwa oferujemy:

Konsultacje obejmujące wyjaśnienie wątpliwości prawnych. Konsultacje przeznaczone są dla Klientów, którzy nie rozumieją sytuacji, w której się znaleźli i chcą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące ich praw i obowiązków, a także uzyskać informacje na temat dalszych kroków. Konsultacje mogą mieć charakter jednorazowy lub być wstępem do dłuższej współpracy.

Sporządzenie umów. Wprawdzie przepisy dopuszczają w wielu sytuacjach zawieranie umów w drodze ustnej, ale ze względów dowodowych należy spisać wzajemne zobowiązania stron i terminy ich wykonania. Nasza kancelaria w Gdańsku sporządza, analizuje, negocjuje i opiniuje:

 • umowy cywilnoprawne (nazwane i nienazwane),
 • umowy w obrocie handlowym, kontrakty,
 • porozumienia, ugody, listy intencyjne,
 • regulaminy, ogólne warunki umów.

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania umów dotyczących:

 • umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki.

Sporządzanie pism procesowych. Sporządzamy wezwania, pozwy i odpowiedzi na pozew, apelacje, wnioski.

Reprezentowanie Klientów przed sądami i instytucjami publicznymi. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami rejonowymi, okręgowymi i Sądem Najwyższym. Działamy przede wszystkim na terenie Trójmiasta, ale możemy też stawić się w sądach w innych częściach Polski.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa z prawa cywilnego w Gdańsku i okolicach?

Nasza kancelaria działa od 2008 roku w Gdańsku. Zachęcamy do współpracy przede wszystkim Klientów z Trójmiasta i okolic, ale chętnie podejmiemy również współpracę z Klientami z innych regionów Polski, zwłaszcza jeśli sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy jest któryś z sądów w województwie pomorskim.

Obsługujemy osoby fizyczne oraz przedsiębiorców. Proponujemy bieżącą obsługę prawną oraz jednorazowe doradztwo.

Cechują nas doświadczenie i profesjonalizm. W codziennej pracy łączymy praktykę i doświadczenie z szeroką wiedzą teoretyczną, profesjonalizmem oraz rzetelnością w prowadzeniu spraw.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Z równą atencją podchodzimy do spraw osób fizycznych i przedsiębiorców.

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych:

 • prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe,
 • windykacja należności,
 • ochrona przed egzekucją i upadłość konsumencka,
 • prawo pracy,
 • doradztwo przy obrocie nieruchomościami.

To szczególnie ważne dla Klientów, którzy chcą powierzyć nam stałą obsługę prawną we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa lub zarządzania majątkiem.

Nasze usługi z zakresu prawa cywilnego

Pomoc w rozwiązywaniu sporów sądowych

Oferujemy profesjonalną reprezentację Klientów w sprawach sądowych. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich etapach sporu. Świadczymy usługi w całej Polsce.

Realizując powierzone nam sprawy, wykorzystujemy wszelkie możliwe strategie oraz narzędzia, które w danym momencie są najbardziej adekwatne do sytuacji. Niezależnie od tego, jakie jest źródło sporu, dążymy do rozwiązania korzystnego dla Klienta.

Jak przebiega współpraca?

 • analizujemy sytuację Klienta i przedstawiamy mu propozycje rozwiązań prawnych,
 • przygotowujemy pisma przedsądowe i sądowe,
 • reprezentujemy Klienta przed sądem I instancji, a na jego życzenie – również przed sądem II instancji.

Doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych

 • Zajmujemy się opracowywaniem m.in. pozwów o zapłatę, zażaleń czy apelacji.
 • Przygotowujemy i weryfikujemy umowy cywilnoprawne, w tym:
 • umowy sprzedaży,
 • najmu, dzierżawy,
 • zlecenia, o dzieło,
 • pożyczki, dostawy, leasingu,
 • przeniesienia praw autorskich,
 • umowy agencyjne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy o poufności i zakazie konkurencji,
 • umowy o roboty budowlane.
 • Prowadzimy sprawy o dochodzenie wykonania umowy oraz odzyskiwania należności z umów.
 • Wspieramy Klientów w procesach negocjacji umów.

Reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych

W ramach reprezentowania Klienta w postępowaniach sądowych oferujemy:

 • przygotowanie pism przedsądowych oraz sądowych,
 • udział w rozprawach przed sądem I oraz II instancji,
 • reprezentowanie interesów Klienta w sporze.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń

Pomagamy Klientom uzyskać wszelkie zobowiązania, w tym odszkodowania i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, roszczenia z tytułu niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej umowy.

Sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty, a następnie kierujemy sprawę do sądu (jeśli jest to zasadne – w trybie uproszczonym). Po korzystnym dla Klienta rozstrzygnięciu, na jego życzenie możemy skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

Nasze dodatkowe usługi dotyczące prawa cywilnego

Mediacje i negocjacje

Wspieramy Klientów w negocjacjach i mediacjach. Specjalizujemy się w mediacjach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Mediacja jest procesem, którego uczestnicy dążą do wypracowania korzystnego sposobu rozstrzygnięcia konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie rozwiązania, które obu stronom pozwoli odnieść korzyści, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego

Nasze usługi:

 • prowadzenie spraw rozwodowych (sporządzamy i wnosimy pozwy o rozwód oraz odpowiedzi na pozew, wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego),
 • separacja,
 • sprawy alimentacyjne względem interesu małoletnich dzieci oraz innych członków rodziny, którym zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługują alimenty,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ograniczenie praw rodzicielskich,
 • podział majątku, kwestie majątkowe małżonków, w tym intercyza,
 • rozliczenia majątkowe konkubinatu.

Pomoc w zakresie prawa spadkowego

Nasza oferta:

 • konsultacje prawne dla osób, które chcą sporządzić testament i zarządzić majątkiem na wypadek śmierci,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku (w zakresie dziedziczenia na podstawie testamentu oraz na podstawie ustawy),
 • prowadzenie spraw o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, np. w przypadku odnalezienia zagubionego testamentu,
 • prowadzenie spraw związanych z podważeniem lub obaleniem testamentu, w tym testamentu sporządzonego u notariusza,
 • konsultacje prawne i prowadzenie spraw o zachowek.
created by ZEVER IT Solution
© 2024 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.