Pettke Kancelaria Radców Prawnych
Start
tel. +48 577 521 212

Ochrona przed egzekucją, upadłość konsumencka, restrukturyzacja

Do Kancelarii Radców Prawnych Pettke często zgłaszają się zadłużeni klienci niebędący w stanie regulować swoich zobowiązań, o które dopominają się windykatorzy. Nierzadko sprawa jest już na etapie postępowania egzekucyjnego, a klient nie ma majątku pozwalającego mu na uregulowanie zadłużenia. Spotykamy się też z sytuacjami, w których klient spełnia przesłanki do tego, by sąd ogłosił jego upadłość.

We wszystkich tych sytuacjach wciąż nie jest za późno, by wesprzeć klienta w rozmowach z windykatorami, restrukturyzacji długu albo doprowadzeniu do ogłoszenia upadłości na możliwie najkorzystniejszych dla niego warunkach. Dlatego w interesie zadłużonego klienta leży nawiązanie kontaktu z kancelarią i zapoznanie się z ofertą działań, które prawnicy mogą podjąć na jego rzecz.

Działania prawników będą tym skuteczniejsze, im szybciej klient pojawi się w kancelarii wraz z kompletem dokumentów, które dotyczą jego sprawy. Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie płacić terminowo zobowiązań, nie zakładaj, że problemy same się rozwiążą.

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli w Twoim imieniu podjąć negocjacje z wierzycielami, ochronić Twój majątek w postępowaniu egzekucyjnym albo doprowadzić do upadłości konsumenckiej.

Doradztwo dla zadłużonych

Działamy na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań:

 • podejmujemy się zastępstw negocjacyjnych,
 • podejmujemy działania zmierzające do zawarcia ugody albo aneksów, które w bardziej korzystny sposób określają obowiązki dłużnika,
 • negocjujemy odroczenie terminu płatności, zmniejszenie wysokości kolejnych rat i wstrzymanie naliczania odsetek lub rozłożenia ich na raty.

Jeśli w związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju, problemami zdrowotnymi lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczęły nawarstwiać Ci się długi, których nie jesteś w stanie na bieżąco regulować, nie zakładaj, że niespodziewany zastrzyk finansowy pomoże Ci je spłacić. Podejmij kroki zaradcze, gdy pojawi się pierwsze zadłużenie.

Nie warto „uciekać” przed wierzycielem, gdyż podejmie on kroki, by wyegzekwować świadczenie. Im dłużej będziesz odwlekał poszukiwanie wyjścia z sytuacji, tym wyższa będzie kwota do zapłaty, gdyż narastają odsetki. Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Pettke pomogą Ci prowadzić negocjacje z wierzycielem.

Oferujemy też pomoc dłużnikom, wobec których toczy się postępowanie komornicze:

 • negocjujemy z wierzycielami wstrzymanie egzekucji,
 • monitorujemy wykonywanie działań komornika i reagujemy, gdy naruszane są prawa dłużnika,
 • sporządzamy skargi i zażalenia w razie stwierdzenia naruszenia praw naszych klientów,
 • wnosimy powództwa interwencyjne, których celem jest wyłączenia konkretnego przedmiotu bądź przedmiotów spod egzekucji:
 • powództwo wynikające z art. 841 k.p.c. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli jego zajęcie narusza nasze prawa. Termin do wystąpienia z powództwem wynosi zaledwie miesiąc od momentu dowiedzenia się o naruszeniu prawa, dlatego konieczne jest szybkie działanie,
 • powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Powództwo takie można wnieść w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie – w ciągu dni czternastu od doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia,
 • zaskarżamy opis i oszacowanie wartości nieruchomości,
 • podejmujemy działania zmierzające do przywrócenie terminu do podjęcia czynności w toku egzekucji,
 • chronimy dłużnika przed eksmisją.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką mogą ogłosić konsumenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Po zmianie przepisów w 2020 roku z upadłości mogą korzystać także osoby, których wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały wcześniej oddalone oraz dłużnicy, którzy swoim działaniem przyczynili się do powstania problemów.

Masz dość życia z długami i świadomości, że niezależnie od tego, ile czasu poświęcisz na pracę i z czego jeszcze zrezygnujesz, by oszczędzić, i tak nie będziesz w stanie ich spłacić, tym bardziej, że odsetki cały czas rosną? Skontaktuj się z nami!

 • Przeanalizujemy, czy w Twojej sytuacji istnieje szansa na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Udzielimy Ci wszelkich informacji na temat tego, co oznacza upadłość i w jaki sposób zmieni się Twoje życie.
 • Przygotujemy i złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz będziemy reagować na wszystkie wezwania sądu.
 • Sporządzimy wszelkie wnioski, w tym wniosek o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 • Będziemy Cię reprezentować w tzw. postępowaniu właściwym, które następuje po ogłoszeniu upadłości.
 • Przejmiemy kontakt z syndykiem i wierzycielami.

Ochrona przed długami spadkowymi

Spadkobierca, który nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku, przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiada za długi spadkowe do wysokości przyjętego w spadku majątku – do wysokości ustalonej w spisie inwentarza spadku.

Jeśli w takim spadku długi spadkowe przewyższają wartość czynną spadku (czyli to, co stanowi korzyść), to jego odpowiedzialność wobec wierzycieli ograniczy się do wysokości aktywów spadku.

Również małoletnie dziecko może być spadkobiercą. Jeśli spadek obciążony jest długami, warto rozważyć, czy nie odrzucić go w całości. Z proceduralnego punktu widzenia jest to bardziej złożone, niż odrzucenie spadku przez osobę pełnoletnią.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składają za małoletniego rodzice po uprzednim uzyskaniu zgody sądu rodzinnego w tym zakresie. Sąd przeanalizuje, czy odrzucenie rzeczywiście jest korzystne z punktu widzenia dziecka.

Skontaktuj się z nasza kancelarią, jeśli potrzebujesz porady dotyczącej:

 • terminu na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców,
 • odrzucenia spadku,
 • sporządzenia wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,
 • dziedziczenia długów,
 • regulowania długów spadkowych.

Udzielamy porad z prawa spadkowego w pełnym zakresie:

 • doradzamy przy regulowaniu formalności spadkowych,
 • reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących dziedziczenia,
 • pomagamy w sprawach o dział spadku (na etapie sądowym i w postępowaniu przedsądowym),
 • pomagamy sporządzić spis inwentarza.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w obszarze prawa cywilnego i spadkowego.

Oferta dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności biznesowej – niezależnie od tego, czy odbywa się w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy członka zarządu – łączy się z ryzykiem powstania odpowiedzialności, która skutkować będzie koniecznością uregulowania długów z prywatnego majątku.

Nie jest to już wtedy wyłącznie problem przedsiębiorcy, ale całej jego rodziny, gdyż wiąże się z uszczupleniem majątku osobistego.

Ochrona majątku przedsiębiorców

Klientom aktywnym w biznesie oferujemy doradztwo w zakresie skutecznego zabezpieczenia majątku osobistego. To szereg działań, które można podjąć jeszcze przed pojawieniem się problemów finansowych.

Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa w zakresie zabezpieczenia majątku w ramach umów majątkowo-małżeńskich. Przedsiębiorców prowadzących JDG zachęcamy do zapoznania się z informacjami o tym, w jaki sposób przekształcić taką działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopełnimy wszelkich formalności związanych z powołaniem takiego podmiotu.

Ochrona członków zarządu spółek przed pozwem z art. 299 Kodeksu spółek handlowych

Art. 299 Kodeksu spółek handlowych przewiduje sytuację, w której członek zarządu ponosi odpowiedzialność do zobowiązania spółki. Dojdzie do tego, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu zwolni się od ciążącej na nim odpowiedzialności, jeśli dowiedzie, że:

 • złożył we właściwym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Jeśli jesteś członkiem zarządu spółki z o.o. i zauważasz przesłanki uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, nie zwlekaj, gdyż masz na to 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Zaniechanie może skutkować tym, że wierzyciele wytoczą przeciwko Tobie i pozostałym członkom zarządu powództwo o naprawienie szkód, jakie ponieśli przez brak zgłoszenia.

Nasi prawnicy pomogą przeanalizować okoliczności, które mogą świadczyć o konieczności ogłoszenia upadłości. Jeśli uznają, że jest to konieczne, dopełnią wszystkich procedur, aby zdjąć z Ciebie osobistą odpowiedzialność.

Jeśli wierzyciel wysunął roszczenie oparte na art. 299 KSH, przygotujemy linę obrony i będziemy dowodzili, że zaistniała jedna z okoliczności, które zdejmują z Ciebie odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

created by ZEVER IT Solution
© 2024 Pettke Kancelaria Radców Prawnych | Polityka prywatności
Proszę zmienić rozdzielczość ekranu na wyższą.